شیمی

به نام خدایی که هر چه داریم از اوست

نوشته شده در جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 22:39 توسط سوزان همت|

افراد براي شاعرانه كردن و آرامش‌بخشي در فضاي خانه از شمع‌هاي تزئيني، رومانتيك و عطري بسيار استفاده مي‌كنند. اما آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه ممكن است شمع‌ها به سلامت افراد آسيب برسانند؟ هنگام سوختن شمع تركيبات نامطلوبي مانند: منوكسيدكربن، دي‌ اكسيد كربن، اكسيدهاي نيتروژن، دوده و ذرات معلق ايجاد و در فضاي اطراف پراكنده مي‌شود.

 از طرفي واكس پارافين كه متداول‌ترين و ارزان‌ترين نوع واكس شمع است نيز در اثر سوختن از خود مواد سمي و سرطان‌زايي آزاد مي‌كند. آزاد شدن اين مواد شيميايي و دوده ناشي از سوختن شمع در هوايي كه تهويه نمي‌شود در افرادي كه آسم دارند ممكن است سيستم تنفسي را تحريك كرده يا توليد آلرژي نمايد. بعلاوه دوده، حاوي مقاديري هيدروكربن‌هاي آروماتيك است كه مخاطرات سرطان‌زايي آن شناخته شده است. اما يكي از تركيباتي كه با سوختن شمع وارد محيط مي‌شود سرب است. سرب با اكسيژن هوا تركيب شده و به صورت اكسيدسرب در مي‌آيد. اين تركيب براحتي استنشاق و در بافت ريه ته‌نشين مي‌شود و از آنجا هم وارد جريان خون شده و بيشتر اندام‌ها و فرآيندهاي بيوشيميايي بدن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. تحقيقات نشان داده است ميزان ماندگاري سرب ناشي از سوختن شمع در هواي اتاق يك ساعت است كه بيشتر به صورت معلق در هوا باقي مي‌ماند و پس از مدتي ته‌نشين شده و روي وسايل خانه به همراه گرد و غبار مي‌نشيند. در اين صورت امكان مسموميت كودكان با سرب از طريق دست و دهان فراهم مي‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:24 توسط سوزان همت|

راه ساده براي تشخيص شدتي يا مقداري بودن ويژگي هاي يك سامانه:
        سامانه ي داده شده با هر شرايطي كه مي باشد ، از وسط به دو نيم تقسيم مي كنيم . آن دسته از خواص اين نيمه ها كه ثابت مانده اند . و مقدار آن ها با ويژگي سامانه ي اوليه يكسان است  جزو خواص شدتي هستند . و از سويي خواصي  از اين نيمه سيستم كه با خواص سامانه ي اوليه تفاوت دارد ( بعبارتي خواصي كه نصف شده اند ) خواص مقداري بشمار مي روند . مثلا اگر در يك سيلندر گاز كه پيستون آن تحت فشار 2 اتمسفر قرار دارد از وسط به دو نيم تقسيم كنيم فشار گاز در هريك از اين نيمه ها همان 2 اتمسفر باقي مي ماند . پس فشار يك خاصيت شدتي است .  ولي خواصي مانند حجم ، جرم ، ظرفيت گرمايي ، انرژي دروني و ..... نصف شده اند (يعني اندازه ي اين ويژگي ها در هر نيمه سيلندر با مقدار آن ها در سامانه ي اوليه تفاوت دارند) پس خواص مقداري به شمار مي روند .

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:52 توسط سوزان همت|

  
آزمون شیمی (3)

۱-  هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب ، کامل کنید.

آ) دمای استاندارد برابر ............. و فشار استاندارد برابر .......... است.  

ب) محصول نهایی کیسه هوا ............. است .

پ) سامانه ای که با محیط فقط بتواند تبادل انرژی انجام دهد سامانه ........... است.

2-   با توجه به واکنش های زیر ، به سوالات پاسخ دهید.

1)      N2O5     ----->   NO2   +    O2                               3)    Pb(NO3)2   +  ………. ---->   PbS  + 2HNO3

2)      2KOH  + H2SO4   --->   K2SO4  +  2H2O             4)     Al2(SO4)3   ------>  3SO3  +  Al2O3

 آ ) واکنش 1  را موازنه کنید.                    

ب ) واکنش 3 را کامل کنید                     

پ ) نوع واکنش های 2 و 4 را مشخص کنید.    

3-   برای تهیه 48/4  لیتر گاز SO3 در شرایط STP طبق معادله 4 سوال 2 چند گرم آلومینیم سولفات لازم است؟ ( , S = 32 ,  Al =27 O= 16 )                 

4-  6 / 5 گرم KOH  و 9/14 گرم H2SO4  را با هم وارد واکنش کردیم ، پس از انجام واکنش مطابق معادله 2 سوال 2 ، اگر بازده این واکنش 85 درصد باشد چند گرم K2SO4  تولید می شود؟ ( S = 32 ,  K = 39    ,   O = 16   ,  H = 1 )   

6 فرمول تجربی و فرمول مولکولی ترکیبی با جرم مولی 78 که شامل 3/92 % کربن و 7/7 % هیدروژن است را به دست آورید. ( C = 12 )

7 - درستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ ) بنزین یک ماده ی شیمیایی ساده نیست بلکه مخلوطی از چند هیدروکربن متفاوت است و فرمول آن C8H16 است. (از میانگین استفاده شده است)

ب) آنتالپی استاندارد N (g) صفر در نظر گرفته می شود.

8 - واکنش C4H8(g) + 6O2(g) ---> 4CO2(g) + 4H2O(g) در فشار ثابت انجام شده است.

آ ) علامت کار انجام شده مثبت است یا منفی ؟ توضیح دهید.

ب) گرمای مبادله شده در این واکنش چه نام دارد؟

9 - 20 گرم اتیلن گلیکول 1434 ژول گرما می گیرد تا دمای آن از 32 به 62 درجه برسد ، ظرفیت گرمایی ویژه ی این ماده را محاسبه کنید.

10 - نمودار انرژی پیشرفت واکنش ، برای یک تغییر انرژی گیر را رسم کنید. ( با مشخصات کامل)

11 - از خواص ترمودینامیکی ( چگالی ، جرم ، حجم ، غلظت ، دما و ظرفیت گرمایی ) خواص شدتی را با ذکر علت انتخاب نمایید.

12 -  جدول زیر را با عبارات مناسب و با استفاده از اعداد 4/23 ، 287 و 435 کامل کنید.  

   

مقدار آنتالپی kJ.mol-1

نوع آنتالپی

فرایند

آنتالپی استاندارد سوختن

H2(g)  +  O2(g) -----> H2O

59 -

Hg (g) ------>  Hg(l)

H2(g) ------>  2H(g)

Hg(s) ------>   Hg(l)

             

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 3:13 توسط سوزان همت|

نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت 1:1 توسط سوزان همت|

 

سوالات چهار گزينه اي

1- باتوجه به فرمول ترکيب يوني MX2  کدام مورد زير درست است؟

الف ) عنصرهاي M  و X  در يک دوره جدول تناوبي قرار گرفته اند.

ب ) عدد اتمي عنصر  X از عنصر M  بزرگتر است.

ج) تعداد الکترونهاي عنصر X ۲ برابر عنصر M  است .

د) انرژي يونش عنصر X  از M  بيشتر است.

 

 

2- يونهاي مثبت و منفي در شبکه ي بلور يک نمک چه نوع حرکتي دارند؟

الف ) حرکت موجي شديد

ب) حرکت انتقالي ضعيف

ج) حرکت ارتعاشي در محلهاي ثابت

د) حرکتي ندارند

 

 

3- کداميک از خواص ترکيبهاي يوني نيست ؟

الف ) خردشدن بر اثر ضربه

ب) حل شدن در آب

ج) نقطه ي ذوب و جوش بالا

د) رسانا بودن در حالت جامد

 

 

4- کدام ماده جزو ترکيبهاي يوني است ؟

الف ) H2SO4

ب)  NH4Cl

ج) SiBr4

د)  Sio2

 

 

5- پيوند بين ذره ها در کدام دو ماده ي زير يوني است ؟

الف ) Nacl و Cao

ب ) So2 و K2S

ج ) MgBr2 و Co2

د) ICl3  و CuSo4

 

 

6- پيوند کدام عنصر با برم به صورت يوني است ؟

الف ) Ca

ب ) P

ج) I

د)B

 

 

7- کدام فلز زير مي تواند بيش از يک يون تشکيل دهد؟

الف ) سديم

ب) کلسيم

ج) آهن

د) منيزيم

 

 

8- کدام يک از جفت اتمهاي مطرح شده ، تشکيل پيوند يوني مي دهند؟

الف )     pوS

ب )  k و H

ج)   S و Sr

د) I  و Br

 

 

9- کاتيون کداميک از اتمهاي زير با  ۲- S پيوند يوني قوي تري تشکيل مي دهد؟

الف ) Na

ب) Rb

ج) Cs

د)K

 

 

10- نماد کاتيون منيزيم به چه صورت نمايش داده مي شود؟

الف ) ++Mg

ب) ۲Mg +

ج) Mg+۲

 د ) Mg+2

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

 

۷

 

 

 

۸

 

 

 

۹

 

 

 

۱۰

 

 

 

 

                  

نوشته شده در یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:29 توسط سوزان همت|

 من از چرخش الکترون ها به دور هسته آموختم که کل جهان به دور مرکز هستی می چرخد و از حرکت پیوسته ذرات چه ارتعاشی چه انتقالی یا دورانی که ثبات و سکون در آفرینش راه ندارد و پیوسته در مسیر تغییر و تحول و تکامل هستیم.

.

از شیمی آموختم که هر چه فاصله ما از مرکز افرینش وخالق هستی بیشتر باشد ما و نیستی ما آسانتر خواهد بود همانطوری که جدا کردن الکترون از دورترین لایه اتم آسانتر است.

.

از تلاش ذرات بی شعور برای پایدار شدن متعجب شدم و دریافتم که شعوری والا و اندیشه ای برتر در پس پرده هدایت گر نقش ها و طرح هاست از پیوند اتم ها برای پایدارشدن دریافتم که اتحاد در مرز پایداری است و از گازهای نجیب کامل شدن را رمز پایداری یافتم.

.

از بحث واکنشهای چند مرحله ای و زنجیری آموختم که ما ذره های حد واسط مراحل زندگی هستیم که در یک مرحله واکنش متولد می شویم و در واکنشی دیگر می میریم و هدف آفرینش و خلقت فراتر از تولید و مصرف ماست..

.


از بحث تعادل های شیمیایی و واکنشهای برگشت پذیر آموختم که جهان تعادلی است پویا و دینامیک که گرچه در ظاهر خواص ماکروسکوپی ثابت و یا متغییری دارد اما در درون در تکاپو و فعال است

 .

 

...

و از شیمی آموختم که از دست دادن فرصت ها واکنش های برگشت ناپذیری هستند که تکرار انها میسر نخواهد بود.

.

از شبکه بلور جامد های یونی آموختم که با وجود تضادها می توان چنان گرد هم آمد و پیوستگی ایجاد کرد که شبکه ای مقاوم در مقابل دماهای ذوب بالا بوجود آید..

 

نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 17:45 توسط سوزان همت|

[تصویر:  0.563910001362754032_parsnaz_ir.jpg]
نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 16:26 توسط سوزان همت|

ومن الما ئ کل شئ حی :

از آب همه چیز را زنده ساختیم

نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ساعت 1:25 توسط سوزان همت|


آخرين مطالب
» پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم
» شمع
» راه ساده تشخیص خواص شدتی و مقداری
»
» آزمایش جالب
» فصل 3 شیمی 2
» من از شیمی آموختم .......
»
»

Design By : Pichak