X
تبلیغات
شیمی

شیمی

به نام خدایی که هر چه داریم از اوست

نوشته شده در جمعه نهم اسفند 1392ساعت 14:15 توسط سوزان همت|


Powered By Persian Graphic

نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 21:5 توسط سوزان همت|

نمونه سوال فصل اول شیمی 2 یکشنبه 1390/07/17 10:27 بعد از ظهر

1ـ اشكال نظريه اتمي دالتون در مورد ساختار اتم چه بود؟

2ـ كداميك از پديده‌هاي زير توسط نظريه اتمي دالتون قابل تفسير نيست ؟ چرا ؟

الف) ظرفيت عنصرها                   ب) تبخير                        ج) ايزوتوپي

د) برقكافت                               هـ) ذوب                           و) واكنش‌هاي هسته‌اي

 ۳ـ پرتوهاي آلفا ، بتا و گاما را از نظر قدرت نفوذ و از نظر مقدار مقدار انرژي مقايسه كنيد

4ـ علت استفاده از ماده فلورسنت و ولتاژ بالا در آزمايش پرتو كاتدي چيست؟

5ـ چگونه مي‌توان ثابت كرد كه اشعه كاتديك داراي جرم و انرژي است؟

6ـ با يك آزمايش ساده نشان دهيد كه در آزمايش پرتو كاتدي ، جهت حركت الكترونها حتماً از كاتد به آند است؟

7ـ چگونه از آزمايش پرتوكاتدي به اين نتيجه رسيدند كه همه مواد داراي الكترون هستند؟

8ـ پديده پرتوزايي كداميك از موارد نظريه دالتون را رد مي‌كند؟ چرا ؟

 ۹-آب معمولي و آب سنگين را از نظر چگالي و نقطه جوش با يكديگر مقايسه كرده و علت تفاوت را بنويسيد

10ـ چرا رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه طلا انتظار داشت كه تقريباً همه پرتوها با انحراف بسيار كمي از ورقه عبور كنند؟ آيا چنين شد؟ او از اين آزمايش به چه نتيجه‌اي رسيد؟

۱۱-درآزمايش رادرفورد چرا اكثر پرتوهاي آلفا ازورقه نازك طلا عبور كردند؟

1۲- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پركنيد.

               *بر اساس نظريه ي .................. اتم ها تقسيم ناپذيرند.

۱۳- درستي يا نادرستي عبارت زير را با ذكر دليل بنويسيد.

                الف)در آزمايش لوله پرتوهاي كاتدي چون با تعويض كاتد،پرتو كاتدي تغيير مي كند، مي گوئيم كه همه ي مواد  داراي الكترون هستند.

                ب) پرتو كاتدي به طور مستقيم از آند خارج مي شود.

۱۴- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پر كنيد.

                *آزمايش لوله پرتو كاتدي ثابت مي كند كه اتم ها ا ذرات ريزي به نام .............. ساخته شده اند.

۱۵- در جمله ي داده شده روي كلمه ي نادرست خط بزنيد(*) تا جمله ي صحيحي بدست آيد.

                *پرتو كاتدي بر اثر برخورد به يك ماده ي (فلوئورسنت- فسفرسانس ) به فرمول ZnS ،نور سبز رنگي ايجاد مي كند.

۱۶- پذيرش وجود الكترون به عنوان يكي از ذرات تشكيل دهنده ي ساختمان اتم،با كدام قسمت از نظريه اتمي دالتون در تناقض است؟

1۷- در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

                الف)در ميان پرتوهاي تشكيل دهنده تابش مواد پرتوزا،پرتو ............. قدرت بيشتري براي نفوذ در اجسام دارد.

                ب) پرتو ................... از يك ورق كاغذي با ضخامت 1cm عبور مي كند اما از يك ورق ................. عبور نمي كند.             پ) پديده پرتوزايي با ................... جرم ماده ي پرتوزا همراه است. و اين واقعيت با ديدگاه دالتون درباره ي اتم هم خواني ................... .

1۸- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پر كنيد.

                *در مدل اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ........................آن بستگي دارد.

۱۹- سه مورد از ويژگي هاي مدل اتمي تامسون را نام ببريد.
 

 
نوشته شده در جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 23:0 توسط سوزان همت|


 گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب، نه زمستانی باش که بلرزانی، نه تابستانی باش که بسوزانی . بهاری باش تا برویانی. تبریک مرا به مناسبت سال نو پذیرا باشید
نوشته شده در جمعه یکم فروردین 1393ساعت 2:37 توسط سوزان همت|

تصویر زمینه های زیبا مخصوص عید نوروز
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 13:7 توسط سوزان همت|

1- منابعی که طبیعت جای ان ها را پر .... یا سرعت جایگزین شدن ان ها بسیار.....است.منابع تجدید پذیر گویند.

1)نمی کند-سریع            2)نمی کند-اهسته            3)می کند-سریع            4)می کند-اهسته

2- کدام منبع زیر تجدید پذیر است؟

1)الومینیم            2)کاغذ            3)زغال سنگ            4)مس

3- کدام مقایسه در مورد در صد جرمی عناصر اصلی پوسته ی زمین درست است؟

1)اکسیژن>  سیلیسیم            2)آلومینیم >  اهن           3)سیلیسیم> اهن            4)الومینیم > سیلیسیم

4- هسته ی زمین به طور عمده از ......... و ........... ساخته شده است؟

1)سیلیکات ها - اکسید ها            2)اهن- منیزیم            3)سیلیکات ها - نیکل            4)اهن – نیکل

5- 40 کیلومتر نخست سنگ کره بیش تر از جه ترکیباتی ساخته شده است؟

1)اکسید ها            2)کربنات ها            3)سیلیکات ها            4)سولفید ها

6- کدام گزینه جزو موارد اصلی مواد مورد نیاز برای فعالیت های انسانی روز مره نیست؟

1)پوستهی سنگ کره            2)هوا کره            3)اب کره            4)گوشته ی سنگ کره

7- انسان نفت را از ....... وکانه های فلزدار را از ....... استخراج می کند.

1)سنگ کره-سنگ کره          2)سنگ کره - گوشته          3)گوشته – سنگ کره          4)گوشته – گوشته

8- گوشته ی زمین به طور عمده از ........ عنصر های ...... و ........ تشکیل شده است.

1)اکسید- Mg – Fe         2)سیلیکات-Mg -Fe         3)اکسید -Ca -Mg         4)سیلیکات-Ca –Mg

9- کدام یک بیشترین درصد را در کلوخه های جامد کف اقیانوس ها داراست؟

1)Mn            2)Fe            3)Cu            4)Ni

10- کدام یک از منابع طبیعی زیر تجدید پذیر هستند؟

1)منابع اب شیرین            2)معادن مس            3)معادن الومینیم            4)معادن نفت

11- طبق قانون پایستگی ..........اتم های یک عنصر ضمن شرکت در واکنش های شیمیایی تغییر هویت .......  .

1)جرم – می دهند            2)انرژی - میدهد            3)انرژی- نمی دهد            4)جرم-نمی دهد

12- با توجه به جرم های مولی داده شده 6 مول گاز CO2 معادل چند گرم از این گاز است؟

) C = 12 g . mol   و  O = 16 g . mol)

1)184            2)232            3)264            4)126

13- به تعداد ........ عدد از هر ذره یک مول گویند

1) 10× 023/6            2)10× 023/6             3) 10× 022/6             4) 10× 022/6

14- عدد آووگادرو برابرست با .........

1) 10× 22/6            2) 10× 022/6             3) 10× 22/4             4) 10× 02/4

16- ساده ترین مواد سازنده ی طبیعت ........ هستند.

1)اتم هاى            2)عنصر ها            3)مولکول ها            4)یون ها

17- کدام دو فلز زیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین واکنش پذیری هستند؟

1) -Os Li            2)Li - O            3) Cs-Au              4)Cs – Au

18- کدام دو فلز زیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین نقطه ی ذوب هستند؟

1)Cs-W            2)Cs-Os            3)Hg-W            4)Hg-Os

19- کدام عنصر نا فلز است؟

1)Fe            2)Br            3)Ba            4)Hg

20- کدام عنصر زیر جزو فلز ها نیست؟

1)C            2)Cs            3)Os            4)W

21- کدام یک از عنصر های زیر در دمای اتق مایع هستند؟

1)F2            2)Cl2            3)S            4)Br

22- جدول تناوبی امروزی شامل ..... گروه است و گروه اول ...... نامیده می شود.

1)8- گاز های نجیب         2)18- گاز های نجیب         3)8-گاز های قلیایی         4)18-فلز های قلیایی

23- مداد نمره ی 4 نسبت به مداد نمره ی 1.......... کمتری دارد و .......... است.

1)گرافیت-سخت تر            2)خاک رس- نرم تر            3)گرافیت-نرم تر            4)خاک رس- سخت تر

24- فورمول شیمیایی حاصل از ترکیب عنصر های S و Al  با یکدیگر کدام است؟

1)AlS2            2)Al3S2            3)Al2S            4)AlS3

25- کدام ماده ی زیر ریست تخریب پذیر و تجدید پذیر است؟

1) کاغذ            2) نفت            3) اهن            4) گوگرد

26- از تجزیه ی مواد زیست تخریب پذیر توسط موجودات ذره بینی ......... بوجود می اید.

1) زیست گاز           2) زباله های گازی           3) زباله های جامد           4) همه ی موارد

27- کدام یک از گزینه های زیر جزو چهار اصل محافظت از منابع شیمیایی نیست؟

1) ذخیره کردن            2) بازنگری کردن            3) باز به کار بردن            4) کاهش دادن

28- کدام یک از انواع زباله های زیر بازگردانی نمی شود؟

1) کاغذ            2) شیشه            3) پلاستیک            4) پسماند مواد غذایی

29- اگر زباله ها جداسازی شوند ......... مواد موجود در ان ها اسان تر و به صرفه تر خواهد بود.

1)سوزاندن            2)تصفیه            3)بازگردانی            4) انبار کردن

30- زباله هایی مانند شیشه و پلاستیک و الومینیم را چه می کنند؟

1)می سوزانند            2)انبار می کنند            3)بازگردانی می کنند            4)دفن می کنند

31- کدام یک از عملیات زیر در فرایند بازگردانی پلاستیک ها وجود ندارد؟

1)شستن            2)سفید کردن            3)رشته رشته کردن            4)خشک کردن

32- کدام فلز بیشترین رسانایی را در بین فلزات دیگر دارد؟

1)نقره            2)مس            3)الومینیم            4)روی

33- در علم به زباله های کدام ماده طلای کثیف گویند؟

1) نفت خام            2) روغن            3) پلاستیک            4) بنزین

34- کدام یک از زباله های زیر مدت طولانی در طبیعت باقی خواهند مانند؟

1)چوب            2)پسماند مواد غذایی            3)کاغذ و مقوا            4) پلاستیک

35- بیشترین مقدار زباله ی شهر تهران بر اساس گزارش ها شامل کدام دسته از مواد است؟

1)خاکروبه            2)ضایعات فلزی            3)کاغذ و مقوا            4)پسماند مواد غذایی                       

                          

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 11:46 توسط سوزان همت|

 شیمی (2) فصل (4)

1-      جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنبد

آ ) انرژی پیوند ، با طول پیوند رابطه ........... دارد.

ب) اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم ، بیش از 7/1 باشد پیوند بین آن دو اتم از نوع پیوند ........... خواهد بود

      

       2 - آزاد شدن انرژی هنگام تشکیل پیوند نشان دهنده چیست ؟

       3- با ذکر علت مقایسه کنید.

            آ ) اندازه زاویه  HNH در  NH3  و در  NH4+  

           CH4  و  SiH4                 ب) نقطه جوش    

4- چرا پیوند بین دو اتم یکسان ناقطبی است ؟

5- تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم چه ارتباطی با نوع پیوند دو اتم دارد ؟

6- فرمول مولکولی چه تفاوتی با فرمول تجربی دارد ؟

7- تفاوت پیوند کووالانسی معمو لی با پیوند داتیو چیست ؟

8- آیا پیوند داتیو در یک مولکول یا یون دارنده آن قابل تشخیص است؟

9- با استفاده از پیشوند های مناسب ، ترکیب های زیر را نامگذاری کنید:

أ‌)        PCl5             ب)  NF3                پ) CS2                

 10- فرمول شیمیایی ترکیبهای زیر را بنویسید :

       آ) دی نیتروژن تری اکسید        ب) گوگرد تری اکسید

        پ) اکسیژن دی کلرید           ت) کربن تترا فلوئورید

11-  عدد اکسایش اتم مرکزی را در هر یک از ترکیب های زیر مشخص کنید.

آ )   CH4         ب)  H2SO4            پ)  IF5                

12- شکل هندسی و حدود زاویه پیوندی گونه های زیر را با ذکر دلیل پیشگویی کنید :

      آ )  CS2      ب)  SO3       پ)  OF2     ت) CH3-

13- فسژن به فرمول مولکولی COCl2  گازی است سمی که در جنگ جهانی اول به کار می رفت . ساختار لوویس فسژن را رسم کنید .  

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 11:29 توسط سوزان همت|

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 11:0 توسط سوزان همت|

  
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 8:27 توسط سوزان همت|

این هم عشق افراطی به شیمی .....

 

                       

نوشته شده در پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 17:17 توسط سوزان همت|


آخرين مطالب
» به نام حضرت دوست
» شکوفه های بهاری
» فصل اول شیمی 2
»
» به امید سالی سرشار از نشاط شادی و نور
» سوالات شیمی اول - فصل سوم
»
»
» سوختن ذغال
» عشق شیمی

Design By : Pichak