شیمی

به نام خدایی که هر چه داریم از اوست

شیمی

سوزان همت
شیمی به نام خدایی که هر چه داریم از اوست

پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلمتاريخ : جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ | 22:39 | نویسنده : سوزان همت |

شعله

 

 

تصویر سمت چپ ، شعله شمع را در سطح زمین ، و تصویر سمت راست ، شعله شمع را در غیاب گرانش زمین نشان می دهد . nasrollahi5.blogfa.com

دلیل دوکی شدنِ شکل شعله در حضور گرانش زمین ، این است که گازهای موجود در شعله ، به دلیل گرم شدن ، چگالی کمتری از هوای اطراف پیدا می کنند و به سمت بالا حرکت می کنند .

در غیاب گرانش زمین (مثلاً در ایستگاه فضایی بین المللی) ، مخلوط گازهای موجود در شعله به طور یکنواخت در اطراف ماده سوختنی حضور می یابند و شکلی کروی پیدا می کنند .

 


تاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ | 0:39 | نویسنده : سوزان همت |

شیمی 2

نمونه سوالات شیمی 2- فصل اول

- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چیست؟1) آلفا الکترون و بتا پروتون

 2) آلفا هسته هلیم و بتا الکترون

3) آلفا هلیم دو بار مثبت و بتا پروتون

4) آلفا امواج الکترو مغناطیسی وبتا الکترون

2- اوربیتال S 1 در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع 2) تراکم ابر الکترونی 3) تعداد الکترون 4) شکل ابر الکترونی

3- عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون های هسته آن برابر 3 است این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی جای دارد؟ 1) دوم 2) سوم 3) چهارم 4) پنجم

4- کدام عدد اتمی به عنصری مربوط است که تعداد الکترون های آخرین لایه آن بیشتر است؟

1) 13 2) 14 3) 15 4) 19

5- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟

1) 16 2) 32 3) 15 4) 17

6- Cl دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 32 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟

1) 17 2) 20 3) 18 4)37

7- یون M دو بار مثبت در لایه Mخود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر M کدام است؟

1) 16 2) 12 3) 20 4) 8

8- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کاملتری را برای ساختار اتم وآرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟

1) دالتون 2) بور 3) رادرفورد 4) اوربیتالی

9- ناحیه معینی از فضای اطراف هسته که بیشترین احتمال حضور الکترون را دارد چه نامیده می شود؟

1) لایه الکترونی 2) سطح مرزی

3) تراز انرژی 4) اوربیتال اتمی

10- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n=4 مشخص می شود حداکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2 2) 8 3) 18 4) 32

11- کدام مطلب در مورد تراز انرژی d3 نادرست است؟

1) با 10 الکترون کاملا پر می شود 2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر می شود

3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است 4) دارای پنج اوربیتال

12- یون x سه بار منفی در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر x کدام است ؟

1) 16 2) 12 3) 20 4) 15

13- آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصر Sn 50 کدام است؟

1) 5S2; 5P2 2) 5S2; 5P1 3) 4d10, 5S2 4) 4d3 ; 5S2

14- در کدام دو عنصرآخرین تراز الکترونی اشغال شده نیمه پر است؟

29Cu,27Co(4 27Co,25Mn (3 30Zn,25Mn(2 25Mn,24Cr(1

15- کدام گزینه با مدل اتمی بوهر سازگار نیست؟

1) در اتم هسته ای وجود دارد با بار مثبت 2) مدار دوم حداکثر 8 الکترون دارد

3) الکترونها در مدارهای مشخص بدور هسته در حال گردشند 4) الکترونها در گردش بدور هسته ایجاد ابر الکترونی می کنند

16- حداکثر تعداد الکترونهایی که یک اوربیتال در زیر لایه d3 در خود جای می دهد کدام است؟

1) 2 2) 10 3) 5 4) 1

17- پس از پر شدن تراز s4، الکترون اضافی اتم ها در کدام تراز فرعی انرژی آن ها جای می گیرد؟

2) 4P 3) 4d 4) 4f 1) 3d

18- کتاب شیمی دان شکاک از چه دانشمندی است؟

1) جان دالتون 2) ارسطو 3) رابرت بویل 4) جوزف تامسون

19- تالس فیلسوف یونانی کدام مورد زیر را عنصر اصلی سازنده جهان هستی می دانست؟

1) آتش 2) آب 3) خاک 4) باد

20- کدامیک از عناصر اربعه ارسطو نمی باشد؟ 1) آتش 2) هوا 3) باد 4) خاک

21- مطابق نظریه اتمی تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگی دارد؟ 1) پروتون 2) نوترون 3) هسته 4) الکترون

22- کدام پرتو زیر می تواند از ورقه آلومینیومی عبور کند؟ 1) آلفا 2) بتا 3) گاما 4) کاتدی

23- تعداد جهش های بزرگ در انرژی های یونش متوالی کدام دو عنصر یکسان است؟

17C, 11D (4 17C,9A(3 20B,17C(2 20B,9A(1

24- سومین انرژی یونش کدام یک از عناصر زیر بیشتر است؟

1) B5 2) Be 4 3) Na 11 4) Ba 56

25- لایه های الکترونی M و L در کدام مورد زیر مانند یکدیگرند؟

1) تعداد اوربیتال 2) تعداد اوربیتال های S و P 3) داشتن تراز d 4)سطح انرژی

26- در بین 36 عنصر اول جدول تناوبی چند عنصر با آرایش اوربیتالیnS1وجود دارد؟

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

27- آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصری به5 p 5ختم می شود عدد اتمی این عنصر کدام است؟

1) 53 2) 35 3) 85 4) 25

28- تعداد اوربیتال نیمه پر در اتم کدام عنصر در حالت پایه بیشتر است ؟

1) A 24 2) B25 3) 33D 4) E 35

29- در عنصر شماره 56 جدول تناوبی کدام تراز فرعی در حالت عادی فاقد الکترون است؟

1) 6s 2) 4f 3) 4d 4) 5P

 

30- آرایش الکترونی A دوبارمثبت به d83 ختم می شود آرایش الکترونی عنصر بعد از آن چگونه است؟

1) 3d10; 4S 2 2)3d8; 4S 2 3) 3d9; 4S 2 4) 3d10; 4S 1

31- عدد جرمی عنصری (2z+3) است. تعداد نوترونهای آن کدام است؟( Z = عدد اتمی )

1)Z+1 2) Z + 2 3) Z + 3 4) Z – 3

32- مطالعه روی پرتو ............ عنصرهای گوناگون باعث کشف عدد اتمی شد.

1) x2) گاما 3) بتا 4) آلفا

33- نوترون توسط کدام دانشمند کشف شد؟ 1) تامسون 2) رادرفورد 3) چادویک 4) بونزن

34- طیف بین از طراحی کدام دانشمند است؟

1) بونزن 2) بوهر 3) چادویک 4) دالتون

35- شکل اوربیتال تعیین کننده کدام ویژگی الکترون در فضای اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الکترون 2) جهت حرکت الکترون 3) اسپین الکترون 4) احتمال حضور

36- وقتی تعدادی اوربیتال با انرژی ...... موجود باشد درابتدا هر یک از این اوربیتالها به وسیله .... الکترون با اسپین ..... اشغال می گردد. 1) متفاوت – دو – همسو 2) یکسان – دو – ناهمسو

3) یکسان – یک – همسو 4) متفاوت – یک – ناهمسو

37- کدام مقایسه زیر در مورد حد اکثر گنجایش یک اوربیتال در لایه های s,p,d,f صحیح است؟

1) f > d > p > s 2) f < d < p < s 3) f = d = p = 7S 4) f = d = p =s

38- کدام دو پرتو دارای بار الکتریکی همنام می باشند؟ 1) آلفا و بتا 2) بتا و گاما 3) آلفا و کاتدی 4) بتا و کاتدی

39- هدف رادرفورد در آزمایش بمباران ورقه نازک طلا با ذره های آلفا کدامیک از موارد زیر است؟

۱) بررسی خواص اشعه کاتدی

2) بررسی خواص اشعه رادیو اکتیو

3) تعیین موقعیت بارهای مثبت و منفی در اتم 4) بررسی انحرافهای یونهای مثبت در میدان مغناطیسی

40- ایزوتوپهای یک عنصر در کدام مورد زیر متفاوتند؟ 1) تعداد الکترون 2) عدد اتمی 3) تعداد نوترون 4) تعداد پروتون

41- کدامیک از موارد زیر جزء نظریه اتمی دالتون نمی باشد؟

1) اتمها غیر قابل تجزیه هستند و از بین نمی روند 2) اتمهای هر عنصر یکسان بوده و جرم یکسان دارند

3) از متصل شدن اتمهای عناصر مختلف به هم مولکول بوجود می آید

4) اتمهای عناصر گوناگون ظرفیت های متفاوت دارند

      
 
 


تاريخ : پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ | 18:14 | نویسنده : سوزان همت |

آرامش

چهار راه برای رسیدن به آرامش:

1-نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا
2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا
3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا
4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خداتاريخ : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ | 19:49 | نویسنده : سوزان همت |

انجماد

اب گرم زودتر یخ میزند یا آب سرد ؟

مسلما انتطار داریم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد شود ولی تجربه وتحقیق نشان داده عکس این واقیت صحیح است و آب داغ زودتراز آب سرد منجمد میشود.
قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب 70درجه سانتی گراد سریع تر از آب 20درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب 20 درجه به 30 دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب 70 درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از 70 درجه به 20درجه برسد و سپس همان 30 دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از 70 درجه به20 درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد آن کوتاهتر شود. اين پديده، اثر امپمبا Mpemba effect نام دارد.
چنین پدیدهای، متناقض است، طی آزمایشات زیادی چنین چیزی مشاهده و ثبت شده است. در واقع قرنهاست که دانشمندان متوجه این پدیده شدهاند و دانشمندانی مثل ارسطو، بیکن و دکارت، سالها و قرنها پیش آن را توصیف کردهاند.
برچسب‌ها: آب, شیمی, مطالب جالب شیمی, شیمی1

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ | 21:11 | نویسنده : سوزان همت |

ظرفیت گرمایی

خ به یک سوال در باره ی ظرفیت گرمایی

چرا ظرفیت گرمایی آب از یخ و بخار آن بیش تر است ؟

در آب ذرات داراي حركات انتقالي  و ارتعاشي هستند.   در حاليكه در يخ مولكول ها فقط حركت ارتعاشي دارند و حركت انتقالي  ندارند  به همين دليل براي بالا بردن شدت اين حركات ، آب در مقايسه با يخ به گرماي بيشتري نياز دارد.

 از طرف ديگر در يخ مولكول ها داراي ساختار كريستالي نزديك به هم بوده وانتقال گرما در آ ن ها نسبت به آب را حت تر صورت مي گيرد.

واما در مورد بخار آب  به علت عدم حضور پيوند هاي بين مولكولي نياز به انرژي براي شكستن اين پيوند ها نيست.به همين دليل گرماي ويژه بخار آب نيز از آب كمتر استتاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 19:12 | نویسنده : سوزان همت |

آیا میدانید های شیمی

آیا میدانید طلا بهترین رسانای الکتریکی است؟

آیا میدانید دستگاههایی هستند که پرواز یونها را اندازه می گیرند.

آیا میدانید اولین مقاله شیمی در جهان اسلام  توسط خالد ابن یزید ترجمه شده است.

آیا میدانید تار عنکبوت از قویترین بافته‌هاست و دوامش از آهن بیشتر است؟تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 18:37 | نویسنده : سوزان همت |

اکسیژن رفیق نابابی است. همنشینی با او سرانجامی جز خاکستر و دود شدن در هوا ندارد.

● آب، واقعاً ماده ی شگفت انگیز است. اگر آب نبود هیچ بنده ی پشیمانی بر گذشته ی بد خود نمی گریست، مروارید اشک بر گونه ی هیچ بنده ی سحرخیزی نمی غلتید، بر پیشانی هیچ گناهکاری عرق شرم نمی نشست، هنگامی که پس از سالها دوری، به عزیزی می رسیدیم، نمی توانستیم اشک شوق بریزیم و اگر کار نادرستی از ما سر می زد، نمی دانستیم از خجالت، چه بشویم ... ● هر چه اندازه ی مولکول در هیدروکربنها بیشتر می شود بهتر و قویتر یکدیگر را جذب می کنند و  به هم نزدیکتر می شوند. اما چرا برخی از انسانها هر چه بزرگتر می شوند، بیشتر از هم فاصله می گیرند؟

● چه صبری دارد این آب! دیر جوش می آورد و زیر فشار دیرتر از کوره در می رود.
● بیچاره منیزیم وقتی به اکسیژن می رسد، چشمانش چه برقی می زند! بی آنکه بداند اکسیژن چه خوابی برایش دیده است، با شوق به استقبال دشمن جانش می رود.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 18:28 | نویسنده : سوزان همت |

پوسیدگی دندان

تاثیرآدامس و پنیر بر دندان ها

هر زمانی که چیزی را می خورید، باکتری­های دهان­تان نسبت به غذاها واکنش شیمیایی نشان می دهند و اسید آلی تولید می کنند که باعث پوسیدگی دندان می­شود. تحقیقات نشان می دهد که عمل مكانیكی جویدن، ترشح بزاق را تحریک می کند.بزاق با خارج كردن بقایای غذا از بین دندانها، شستن دندان ها با آب، و رقیق كردن اسید تولید شده، با این فرآیند مقابله می کند. اما درمورد پنیر، چربی های آن به عنوان یک عامل حفاظتی برای دندان ها عمل می کند. به علاوه پنیر حاوی کلسیم و فسفات است که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند و دندان ها را محکم می کند. میان وعده های غذایی تان را محدود کنید تا تعداد دفعات مواجهه دندانها با اسید كاهش پیدا كند. آدامس های بدون قند را بعد از غذا بجوید یا غذایتان را با تکه های کوچک پنیر تمام کنید.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 18:18 | نویسنده : سوزان همت |

سوسک توپچی

 

نوعی سوسک وجود داردکه برای دفاع از خود، مایع بسیار داغ در حدود دمای 100 درجه سانتیگراد به سمت دشمن یا جانور شکارچی می پاشد!!! 

این سوسک مقداری هیدروژن پر اکسید( آب اکسیژنه) را در کیسه­ی کوچکی در انتهای بدن خود تولید و ذخیره می کند و در کیسه­ی دیگر مقدار کمی آنزیم تجزیه کننده­ی هیدروژن پر اکسید را ساخته و نگهداری می کند.

واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید ، گرماده است. سوسک هنگام احساس خطر، یکی دو قطره هیدروژن پراکسید و کمی آنزیم را هم زمان از دو کیسه ی جداگانه به سمت جانور شکارچی پرتاب می کند. این دو مایع در سر راه خودبا هم مخلوط و هم زمان از یک لوله خارج می شوند. آنزیم سبب تجزیه هیدروژن پراکسید شده، گرمای زیادی تولید می کند.این گرما سبب داغ شدن مایع شده و برخورد آن به شکارچی سبب فرار آن می شود.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 13:38 | نویسنده : سوزان همت |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.